Taras Shevchenko. In Gustyne. The Refectory Church. Watercolor, 1845